UTRØVING! PÅGÅR

Vi er ikke dråper i havet, vi er ringer i vann. På Harbitz Torg har vi utviklet vårt eget lille bærekrafts laboratorium for å finne smarte løsninger som skal gi store gevinster, både for miljø og lommebok.

Visste du at 70 prosent av det som kastes i posen for restavfall i Oslo, egentlig ikke skal dit? Og at det er penger å spare på å sortere bedre, i tillegg til miljøgevinsten?

Denne høsten gjør Norges største nettselskap Elvia (det fusjonerte Eidsiva Nett og Hafslund Nett) en pilot sammen med det prisvinnende teknologiselskapet Carrot og Møller Eiendom. Målet er å kartlegge hva slags avfall kontorlokaler genererer i løpet av et kvartal.

Eiendomsselskaper har et særlig ansvar for å tilrettelegge for bærekraft. Når vi ikke har kontroll på hva som blir kastet, kan vi heller ikke endre adferd, sier eiendomssjef i Møller Eiendom, Cathrine Gram. Første steg blir å veie og registrere alt som blir kastet. Dernest skal man analysere funnene, og finne ut hvordan man skal legge til rette for endring.

Håpet er å finne løsninger som kan skaleres opp til å gjelde hele området som inkluderer handel, næring, kontor og bolig.

“Det er vanskelig å forbedre noe som ikke er målt.”

TORUNN MIDTGAARD / ELVIA

Hovedaksene av Elvias bærekraftsarbeid handler om å kutte utslipp og verne natur i forbindelse med utbygging, vedlikehold og drifting av strømnettet. Særlig ved å ikke bygge mer eller mindre strømnett enn det som er nødvendig, bidrar vi til at Norge kan møte klimamålene våre, forteller bærekraftsrådgiver Torunn Midtgaard i Elvia.

– Det nettet med lavest klima og naturavtrykk er det som ikke bygges. En annen viktig komponent er at vi selvfølgelig transporterer fornybar, lavkarbonelektrisititet til alle i vårt konsesjonsområde.

Selv om avfall fra kontorene våre ikke er det største avtrykket vårt, så går dette direkte på sirkularitet (reparere & vedlikeholde, gjenbruk, ombygging, gjenvinning). Vi må alle øke sirkulariteten vår, og det er vanskelig å forbedre noe hvis vi ikke vet hvor vi står i dag, sier Midtgaard.

– Avfall har lenge vært et område som det har vært ekstremt lett å ikke bry seg om. Vårt mål for piloten er at dataen skal bidra til å motivere alle som er på Harbitz til å øke sortering og redusere restavfall, forteller prosjektleder for piloten, Jon Erik Medhus i Carrot.

VI ER VELDIG  glade for at Møller Eiendom leder an denne piloten, sier bærekraftsrådgiveri Elvia Torunn Midtgaard. Eidsiva infrastrukturkonsernet, som Elvia er en del av, ser på det som sin samfunnsplikt å rapportere på bærekraft. Sammen med miljødirektør i Møller Eiendom Isak Oksvold er hun enig i at gårdeierne har et spesielt ansvar for å tilrettelegge for bærekraft

BATTERILAGRING AV STRØM

Møller Eiendom samarbeider med Hafslund Eco om å identifisere og bryte ned barrierer for at batterier i økende grad kan brukes i fremtidens energisystem. Ved å lade batteriet når strømprisen er lav eller når man produserer selv vil man flate ut effekttoppene, og kunne spare inn investeringen i løpet av omkring fem års drift. Dette kan bli viktig for utbredelsen av fornybar energi, og for å løse et stadig økende kraftbehov som følge av elektrifisering.

– Vårt håp er at samarbeidet skal lede til investeringer som gjør porteføljen vår mer energieffektiv, og som kan gi store økonomiske besparelser på lang sikt, sier miljødirektør i Møller Eiendom, Isak Oksvold.
– Å samarbeide med visjonære leietakere som Hafslund Eco er inspirerende og lærerikt. Det gir håp for fremtiden, sier han.

FRA POOLBIL TIL BILDELING

Høsten 2021 inngikk Rambøll og Henning Larsen et samarbeid med HYRE der målet var å redusere egen bilpark og å tilby ansatte tilgang til bildeling.

Da bildelingsselskapet HYRE etablerte seg i Oslo i 2017, var markedet for delebiltjenester fortsatt lite. Fire år senere er de Nordens største, og etterspørselen har vokst kraftig. Det Møller Mobility Group eide selskapet har gått fra å eie 40 til 1 600 biler i Oslo, Bergen og Trondheim. I parkeringsanlegget på Harbitz Torg står fem av dem, og nå har en av de største bedriftene i området satset stort på ordningen.

Delebilene gjør at vi kan tilby «riktig bil til riktig oppdrag». Gjennom samarbeidet med Hyre sikrer vi dessuten tilstrekkelig tilgang også når behovet i perioder er større enn normalt. Brukervennligheten er god, og det er et stort pluss at det ikke krever noen egen administrasjon fra vår side, sier Operational Manager Lise Kristin Thun i Ram

VIKTIG SIGNAL

Som samfunnsrådgiver innen bærekraftig endring er det viktig for Rambøll og Henning Larsen å gi de ansatte gode forutsetninger for å reise miljøvennlig.
– Vi har elsykler til utlån og kontorer lokalisert slik at det skal være enkelt å reise kollektivt. Likevel er vi i blant avhengige av å bruke bil, og da er bildelingsløsning med et utvalg av elbiler et godt alternativ.

IKKE SLØSE, bare løse

Som en sentral byutviklingsaktør skal Møller Eiendom være bransjeledende på å ta bærekraftige valg i utformingen av fremtidens byrom.

Vi har store ambisjoner på miljøområdet. Vi ønsker at arealbruk, arkitektur, materialvalg og energi løsninger skal hensyn ta miljø og mennesker, sier miljødirektør Isak Oksvold.

Den største klimabelastningen i et prosjekt er gjerne byggefasen, og det sies at den mest miljøvennlige kvadratmeteren er den som aldri bli bygd. Som et svar på dette har Møller Eiendom utviklet visjonen om hundreårsarkitektur.

– Byggene vi reiser skal være så fleksible at de står i minst hundre år og fremdeles tilfredsstiller fremtidens behov. Å tilpasse eksisterende bygg frem- for å rive og bygge nytt er kanskje et av de viktigste grepene vi kan ta for å minske klimaavtrykket vårt, sier Oksvold.

Som innkjøper på toppen av næringskjeden har eiendomsselskapet tatt initiativ til å utvikle et sett miljøkrav til underleverandører som tas i bruk av flere eiendomsaktører.

Når bygningene er i drift ligger gevinsten i å minimere unødvendig energibruk, utslipp og sløsing med energi. – Vi etterstreber å utnytte fornybare energikilder som solenergi, geoenergi og spillvarme ved nybygg og totalrehabilitering, og vi utfordrer oss selv stadig på hvor klimavennlig det er mulig å bygge og drive innenfor økonomisk bærekraftige rammer, sier Oksvold.

KLIMAMÅL FOR VÅRE BYGGEPROSJEKTER

  • Stille klimakrav til alle leverandører og oppdatere leverandørkravene jevnlig.
  • Gjennomføre nye byggeplasser uten bruk av fossilt drivstoff eller brensel og ta i bruk teknologi for utslippsfrie byggeplasser.
  • Prioritere og etterspørre byggematerialer med lav klimabelastning.
  • Arbeide for å redusere avfallsmengdene ved å utforme bygninger med fleksibilitet.
  • Nye prosjekter skal tilfredsstille EUs krav til bærekraftige bygninger.

Du vil kanskje også lese